Kursus og foredrag

På Center for Hjerneskade tilbyder vi en bred vifte af spændende og opkvalificerende kurser, foredrag, workshops m.m., der alle bygger på opdateret og evidensbaseret forskning og flere års praksiserfaring.

Vi tilbyder løbende fastlagte kurser i vores kursuskalender, men vi skræddersyr også kurser, foredrag, workshops m.m. efter behov og i samarbejde med dig og din arbejdsplads. Læs mere om det under ”Kurser og undervisningstilbud” længere nede på siden.

Vi underviser og holder foredrag om forskellige emner inden for voksne med erhvervet hjerneskade og hjernerystelse og børn og unge med medfødte eller erhvervede hjerneskader, hjernerystelser, udviklingsforstyrrelser eller andre neurokognitive udfordringer.

Kursus og supervision på din arbejdsplads

Vi har mulighed for at holde både kurser og supervision på din arbejdsplads. Kontakt os og hør mere om mulighederne. 

Emner til kurser og foredrag

Mere specifikt kan vores kurser, foredrag, workshops også handle om:

 • Den raske og den ramte hjerne – om hjernens anatomi og funktioner samt om hjerneskader
 • Psykiatri og misbrug – om psykiatriske lidelser og afhængighed
 • Neuropædagogik – om tværfagligt samarbejde
 • Medfødte hjerneskader og udviklingsforstyrrelser – om ”hæmmet udvikling”

Kurser og undervisningstilbud

Se vores forskellige forslag til kurser og undervisningstilbud nedenfor:

Book en ekspert

Du kan booke en fagkonsulent fra Center for Hjerneskade til at afholde undervisningen på dit arbejds- eller uddannelsessted. Vi indgår også gerne i andre former for kurser. Det kan f.eks. være kurser, som er arrangeret af faglige selskaber.

Emnerne kan bl.a. være erhvervet hjerneskade, følger efter hjernerystelse og specialiseret rehabilitering. Der kan være tale om brug af særlige tests og udredningsmetoder eller særlige pædagogiske indsatser og tilgange. På børn- og ungeområdet kan der også være tale om udfordringer som autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser og medfødt hjerneskade.

Underviserne kan være neuropsykologer, børneneuropsykologer, audiologopæder, fysio- og ergoterapeuter.

Kontakt administrativ leder Lise Lambek på e-mail: lise.lambek@cfh.ku.dk

GRASP-kursus

GRASP er et øvelsesprogram til arm og hånd udviklet til personer med apopleksi. Træningen kan i høj grad foregå selvstændigt og er derfor ikke særlig ressourcekrævende, selvom træningen er intensiv, progressiv og med høj dosis.

Dansk GRASP-manual er inkluderet i prisen, og udleveres på kurset.

GRASP er blevet afprøvet i RCT-studier, og der er påvist en god effekt på eksempelvis Action Research Arm Test. Manualen til GRASP samt træningsprogrammet med logbog kan downloades gratis på engelsk.

På Center for Hjerneskade har vi oversat ovenstående materiale til dansk og udført et pilotprojekt for at undersøge, om træningsprogrammet kan implementeres i klinisk praksis. GRASP er vurderet til at være et godt redskab og har nu været en fast del af vores tilbud de sidste to år. Som noget nyt udbyder vi nu kursus i GRASP.

På kurset gennemgås evidensen bag GRASP, vores praktiske erfaringer, valg af relevante tests og en dansk GRASP-manual udleveres og gennemgås.
Målgruppe
Kurset retter sig især imod fysioterapeuter og ergoterapeuter, men andre faggrupper, der beskæftiger sig med neurologiske målgrupper, er også velkomne.
Indhold
9.00-10.00 Potentiale for genvinding af funktionsevne, med fokus på armfunktion
10.15 – 12.00 Introduktion til GRASP Evidens, inklusionskriterier, CfH pilotprojekt, tværfagligt tilbud
12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 13.30 Gennemgang af GRASP- materiale
13.45 – 14.30 Gennemgang og diskussion af relevante tests
14.45 – 15.30 Case - Demonstration af GRASP i praksis
15.40 – 16.00 Diskussion og evaluering
Undervisere
Jørgen R. Jørgensen, fysioterapeut, MR og Daniel Thue Bech-Pedersen, fysioterapeut

Informationsmøder

Du kan kontakte os, hvis du og din arbejdsplads er interesserede i, at vi kommer ud i din kommune eller den organisation, du arbejder i. Vi fortæller om vores mangeårige erfaringer med tværfaglig rehabilitering og besvarer spørgsmål om vores konkrete tilbud. Vi taler om jeres erfaringer med borgere, der har følger efter hjerneskade eller hjernerystelse, og vi hører gerne om jeres ønsker til nye tilbud.

Mødet er gratis, og varer typisk 1 - 1½ time.

Kurser på din arbejdsplads

Vi tilbyder forskellige kurser, hvor vi kommer ud til din arbejdsplads.
Kurser om børn og unge
Inden for børne- og ungeområdet tilbyder vi skræddersyede kurser og oplæg til blandt andet psykologer, forældre, pædagogisk personale og andre fagpersoner. Det kan f.eks. være kurser om: autismespektrumforstyrrelser, ADHD, mental retardering, CP, epilepsi og andre neuropsykologiske problemstillinger, og hvordan man arbejder med dem udfra en neuropædagogisk tilgang.

 • Brug af særlige tests og udredningsmetoder særlige udfordringer (f.eks. autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, medfødt hjerneskade eller senfølger efter hjernerystelse) særlige pædagogiske indsatser og tilgange.
Kurser om voksne
Vi kommer gerne ud på din arbejdsplads for at holde kurser om emner, som du og dine kollegaer vælger. I arbejder måske på et botilbud, et træningscenter eller i et jobcenter, og ønsker at få mere viden om erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse – eller andre relaterede emner som f.eks.:

 • Kognitive kommunikationsvanskeligheder
 • Usynlige handicaps som følge af en hjerneskade
 • Misbrug
 • Tværfagligt samarbejde

Neurofaglig opkvalificering for lærere og pædagoger

Med udgangspunkt i en specialiseret viden inden for det børneneuropsykologiske område, vil undervisningen give kursisterne en basal viden på området. Undervisningen vil være praksisorienteret og omfatte konkrete neuropædagogiske tiltag over for de nævnte målgrupper og konkrete problemstillinger. Der veksles mellem oplæg, gruppedrøftelser og enkelte øvelser. Der vil - i mindre omfang - være praksisorienterede opgaver, som skal løses mellem kursusdagene.

Målgruppe
Kurset henvender sig til lærere og pædagoger, der arbejder med børn med særlige behov, fx. børn med opmærksomhedsproblemer/ADHD, autisme, mental retardering, syndrombørn og cerebral parese eller andre hjerneskader med kognitive og motoriske handicap.
Formål
Opkvalificering af lærer og pædagoger i forhold til:

 • Den særlige viden, der kræves, for at kunne støtte børn og unge med særlige vanskeligheder i forhold til indlæring, udvikling og trivsel. Kurset vil have fokus på, hvordan indlæring og trivsel kan optimeres, og konflikter forebygges gennem viden om de bagvedliggende årsager.
 • Udformning af de særlige krav til børnene, der modsvarer det enkelte barns kognitive og sociale funktionsniveau og understøtter barnets udvikling.
Varighed
Forløbet består af 4 moduler á 2 dage med ca. 3 ugers mellemrum. Modulopdelingen er valgt, så kursisterne kan afprøve viden og metoder i egen praksis for efterfølgende at kunne justere gennem feedback fra underviser. Forløbet kan dog tilpasses, så modulerne fordeles anderledes.

Psykologiske undersøgelser af børn og unge. Supervisionsgrupper

Ønsker du at blive autoriseret psykolog eller specialist inden for børneneuropsykologi? Så kan vores supervisionsgrupper med fokus på psykologiske undersøgelser af børn og unge, og på at omsætte dem til praksis i det tværfaglige samarbejde, være noget for dig.

Vi udbyder supervisionsgrupper på tre forskellige niveauer, og vi finder sammen det niveau, der matcher.

Forløbene består af 10 timers supervision fordelt over 5 gange. Længere forløb kan aftales.

Vi kan også holde supervisionsforløbene lokalt.

Kontakt teamleder på Neurocenter for Børn og Unge, specialist i klinisk børneneuropsykologi Dorthe Bredesen for at høre nærmere. dorthe.bredesen@cfh.ku.dk

Samtalestøtte til voksne med afasi (SCA)

At tale med et menneske med svær afasi, kan opleves unaturligt og svært. Som fagperson kan man være i tvivl om, hvorvidt personen med afasi forstår en besked, og det kan være en udfordring at spørge til smerter, bekymringer eller at få tilsagn til behandlinger.

SCA (Supported Conversation for Adults with Aphasia©) er en metode, hvis fokus er at hjælpe omgivelserne med at blive bedre til at kommunikere med mennesker med afasi. Dermed får den afasiramte større mulighed for at interagere socialt, deltage aktivt i dagligdagen og tage beslutninger om eget liv.
Indhold
En-dags-kursus i brug af SCA-metoden, på dansk kaldet 'Samtalestøtte til voksne personer med afasi'. Formålet med kurset er gennem teoretiske oplæg, case-eksempler, øvelser og gruppediskussion at opbygge praktiske færdigheder i forhold til den daglige kommunikation med voksne personer, der har afasi.

Med kurset følger også billedmaterialerne, som er særligt udviklet til at støtte sundheds- og rehabiliteringspersonalets samtaler med afasiramte borgere. Billedmaterialerne hjælper den afasiramte person til at forstå det sagte og giver samtidig den afasiramte person mulighed for at udtrykke sig ved hjælp af udpegning.
Målgruppe
Læger, psykologer, logopæder, plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sagsbehandlere, der gennem deres arbejde møder voksne med afasi.
Forudsætninger
Udbyttet vil være størst, hvis man har kontakt med afasiramte voksne i sit daglige arbejde. Der forudsættes basale engelskkundskaber, idet en del af videomaterialet, der bruges på kurset, vil være på engelsk.
Kursusmateriale
SCA billedmaterialer på CD-rom, der - efter eget ønske - er målrettet enten læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker eller sagsbehandlere, er inkluderet i prisen.
Undervisere
Brigitta Michaelsen audiologopæd og certificeret SCA-underviser.

Studiebesøg

Du kan komme på studiebesøg hos os og se, hvordan vi arbejder tværfagligt med specialiseret rehabilitering af voksne. Studiebesøgene varer typisk ½ til 1 dag og kan være et meget relevant alternativ til et af vores kurser.

Studiebesøgene er især relevante, hvis du selv arbejder inden for rehabiliteringsområdet. Du kan f.eks. være fysio- eller ergoterapeut, audiologopæd, psykolog eller speciallærer.

Kontakt administrativ leder Lise Lambek på e-mail lise.lambek@cfh.ku.dk

TOSH

Center for Hjerneskade udgav i september 2021 ”Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfungerende” – også kaldet TOSH, som er gennemarbejdet og standardiseret logopædisk testmateriale til testning af personer med erhvervet hjerneskade og ordmobiliseringsvanskeligheder i øvre randområder af sproget.

Testmaterialet er det første af sin slags på dansk, og du kan i forbindelse med udgivelsen komme på kursus i brugen af testen samt i logopædisk intervention med henblik på sproglig rehabilitering af netop denne gruppe ramte.

Testen kan anvendes på personer med diskret til let afasi i kombination med et præmorbidt højt sprogligt niveau, og som kan opleve, at deres sproglige vanskeligheder har negativ indvirkning på deres identitetsopfattelse, sociale liv og ikke mindst tilbagevenden til job. Måske er det et job, der fordrer stor sproglig fleksibilitet og kompleksitet samt højt tempo, og som dårligt kan bestrides med et ringere sprogligt niveau end før skaden. Det giver derfor mening at afdække disse sproglige udfordringer hos den ramte med TOSH©, og ikke mindst tilbyde logopædisk intervention, så sproget kan komme op på et tilfredsstillende niveau igen.
Målgruppe
Kurset henvender sig primært til logopæder inden for afasiområdet.
Indhold
På kurset vil du få en teoretisk og praktisk indføring i principperne bag TOSH© og en instruktion i brugen af testen samt aktuel viden om diskret og let afasi. Herudover vil du bl.a. ud fra konkrete cases fra klinikken, blive præsenteret for forskellige interventionsformer og tilgange, hvad angår denne gruppe af afasiramte; herunder forslag til terapeutisk tilgang med fokus på den ramtes identitetsopfattelse og livskvalitet i kombination med denne type af sproglig forstyrrelse.

På kurset lægger vi i øvrigt op til en faglig drøftelse af logopædens udfordringer i arbejdet med denne gruppe af ramte.
Testmateriale
Du har mulighed for at tilkøbe TOSH©-batteriet i forbindelse med kursusdeltagelsen, og få testen udleveret på selve kursusdagen. Du er naturligvis også velkommen til at deltage i kurset uden tilkøb af testen.

Testen kan købes hos administrativ leder Lise Lambek, e-mail: lise.lambek@cfh.ku.dk.
Varighed
Kurset varer 6 timer inkl. små pauser og frokostpause.
Underviser
Ina Merete Schmidt, cand. mag. i Audiologopædi, har siden 2007 arbejdet inden for specialiseret og helhedsorienteret hjerneskaderehabilitering på Center for Hjerneskade. I klinikken har hun bl.a. specialiseret sig inden for testning og intervention af voksne med erhvervet hjerneskade og ordmobiliseringsvanskeligheder i øvre randområder af sproget.

Virtuel gruppesupervision for logopæder

Som logopæd inden for neurorehabilitering har du nu mulighed for at deltage i vores virtuelle gruppesupervision om kognitive kommunikationsforstyrrelser (KKF) og socialkognitive vanskeligheder (SKV).
Formål
Formålet med gruppesupervisionen er at opnå en fokuseret og lærende dialog blandt deltagerne omkring de faglige og personlige udfordringer, som logopæder kan stå med i rehabiliteringen af borgere med særligt KKF og SKV.

Så arbejder du klinisk med borgere med KKF og SKV, og søger du som logopæd råd og faglig udvikling i forhold til netop dette komplekse område, så er vores virtuelle gruppesupervision helt sikkert noget for dig.

Gruppesupervisionen giver dig mulighed for at drøfte konkrete cases fra klinikken med de andre deltagere, at fordybe dig i faglige udfordringer og tid til refleksion. Derudover får du konkrete råd og undervisning i tilgange og teknikker til at bruge i klinikken.
Form
For hver gruppesupervisionsgang tager vi udgangspunkt i et specifikt tema samt cases, som deltagerne har valgt, og som har interesse for gruppen. Deltagerne får sammen et rum til fælles refleksion og mulighed for at udvide deres handlekompetencer i forhold til borgere med KKF og SKV herunder ideer til eventuelle materialer, som kan bruges i praksis. Fokus vil være på det praksisnære, undervisning, konkrete råd og vejledning til det kliniske arbejde og feedback, hvad angår KKF og SKV. Supervisor vil sikre, at gruppesamtalerne er strukturerede, undersøgende og handlingsorienterede.

Gruppesupervisionen foregår via en virtuel platform.

Målet er, at den enkelte deltager i gruppesupervisionen får flere redskaber i det konkrete rehabiliteringsarbejde med borgere med KKF og SKV. Dermed kommer den enkelte deltager til at stå mere sikkert og afklaret i de svære og komplekse situationer, som også kan opstå i arbejdet med denne gruppe borgere.
Supervisor
Gruppesupervisionen ledes af Cand.mag. i Audiologopædi Ina Merete Schmidt, som har arbejdet i den specialiserede hjerneskaderehabilitering siden 2007 på Center for Hjerneskade bl.a. individuelt og i gruppe med patienter i fase 3 med KKF og SKV. Ina Merete Schmidt har ligeledes udviklet kurset ”Tanke før tale”, som er afholdt flere steder i landet for logopæder, psykologer og andre faggrupper inden for neurorehabilitering. Kurset omhandler tilgange, intervention og feedback netop i forhold til KKF og SKV.
Praktisk
Gruppesupervisionsforløbet er et samlet supervisionsforløb á 8 supervisionsgange.
Gruppen mødes én onsdag pr. måned kl. 13 – 14.30 over Zoom.
Der er et minimum på 5 og et max på 6 deltagere i en supervisionsgruppe ud over supervisor.
Der er ikke krav om forberedelse til de enkelte supervisionsgange.

Da supervisionen foregår online, er transporttid og geografisk placering ikke en udfordring.
Pris og tilmelding
Gruppesupervisionen koster 6000 kr. for 12 timers supervision fordelt på 8 møder.

Kursus og foredrag på din arbejdsplads

Vi har mulighed for at holde både kurser og foredrag på din arbejdsplads. Kontakt os og hør mere om mulighederne. 

Hvem underviser?

Vores undervisere er erfarne neuropsykologer, børneneuropsykologer, audiologopæder samt fysio- og ergoterapeuter med mange års ekspertise og viden inden for de pågældende områder. Nogle gange tilrettelægger vi vores undervisning i kombination med gæsteforelæsere fra ind- og udland.