10. november 2021

Neuropsykologisk screening af børn og unge

Baggrunden er, at vi oplever en stigende efterspørgsel fra kommunerne på undersøgelser, der omfangsmæs-sigt placerer sig mellem de kognitive vurderinger, som kommunerne i høj grad selv foretager, og de mere omfangsrige børneneuropsykologiske udredninger, som man tidligere blandt andet kunne få igennem VISO, og som vi fortsat også laver på centret.

Neuropsykologisk screening af børn og unge

Hvorfor screene?

Screeningerne kan være anvendelige i mange situationer, og vi oplever ofte kommuner-nes behov i forbindelse med overgangsfaser i barnets eller den unges liv, hvor krav og forventninger til barnet eller den unge øges (f.eks. i forbindelse med skolestart, starten af teenagelivet, ved overgang til ungdomsuddannelse og lignende).

Screeningen kan give et samlet billede af barnets eller den unges funktion og udfordrin-ger, og den skriftlige rapport vil indeholde både en samlet vurdering og anbefalinger for det videre arbejde med barnet eller den unge. Den kan således give et godt udgangs-punkt for både det tværfaglige samarbejde, for kontakten til barnet eller den unge, og for samarbejdet med forældre, institution/skole, anbringelsessted eller andet. Den kan også bruges som udgangspunkt for beslutninger på foranstaltningsniveau.

Pris

Prisen for screeningen er 20.000 kr. Det inkluderer gennemlæsning af sagsakter, interview af forældre, testning af barnet eller den unge og udarbejdelse af skriftlig rapport og mundtlig tilbagemelding til forældre og barn eller ung.

Kontakt

Kontakt teamleder, psykolog Dorthe Bredesen på e-mail: dorthe.bredesen@cfh.ku.dk for yderligere oplysninger.